Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti CzechToll s.r.o.

Společnost CzechToll s.r.o., se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 06315160, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083 (dále jen „společnost“) tímto v souladu se článkem 12 a násl.  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), informuje subjekty údajů a další osoby o prováděném zpracování osobních údajů a dodržovaných zásadách ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Jaký je cíl těchto Zásad?

Naše společnost klade velký důraz na ochranu shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů. Na důkaz toho informujeme v těchto zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) subjekty údajů a další osoby o tom, jaké osobní údaje při své činnosti shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Tyto Zásady platí pro všechny subjekty údajů kdekoli na světě.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Naše společnost je na základě Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu Systému elektronického mýtného uzavřené dne 20.09.2018 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Česká republika, IČO: 65993390 (dále jen „ŘSD“ a „Smlouva o SEM“) dodavatelem a poskytovatelem komplexních služeb provozu Systému elektronického mýtného (dále jen „SEM“) v České republice.

Za účelem plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o SEM je naše společnost povinna zpracovávat značný rozsah osobních údajů zejména majitelů, provozovatelů a řidičů zpoplatněných vozidel, případně jejich zaměstnanců a zmocněnců. K zajištění náležité úrovně ochrany osobních údajů byla dne 11.02.2019 mezi ŘSD jako správcem osobních údajů a naší společností jako zpracovatelem osobních údajů uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 odst. 3 GDPR.

Za účelem plnění Smlouvy o SEM zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační, adresní a kontaktní údaje majitelů, provozovatelů a řidičů vozidel registrovaných v SEM, případně jejich zaměstnanců a zmocněnců;
 • Informace o registrovaných vozidlech v SEM;
 • Informace o způsobu placení mýtného ve vztahu k danému vozidlu;
 • Informace o dohodách o podmínkách následného placení uzavřených mezi ŘSD a provozovatelem vozidla;
 • Informace o vystavených bankovních zárukách nebo jiné jistotě pro zajištění případných budoucích pohledávek vzniklých v SEM;
 • Lokalizační (polohové) informace vozidel registrovaných v SEM;
 • Informace o mýtných transakcích v SEM;
 • Informace o provedených platbách mýtného a vyúčtování v SEM;
 • Informace o poskytnutých slevách z plateb mýtného v SEM;
 • Informace o osvobození od placení mýtného v SEM;
 • Informace ve vztahu k podaným a vypořádaným reklamacím, stížnostem a podnětům;
 • Přihlašovací a další související údaje uživatele registrovaného v mobilní aplikaci MYTOCZ.EU (dále jen „Mobilní aplikace“).

Za účelem zajištění plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o SEM a realizace běžných provozních činností naší společnosti dále zpracováváme:

 • Identifikační, adresní a kontaktní údaje našich dodavatelů a jejich kontaktních osob;
 • Identifikační, adresní a kontaktní údaje našich odběratelů a jejich kontaktních osob.

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje shromažďované za účelem plnění Smlouvy o SEM zpracováváme automatizovaně i manuálně, nedochází však k profilování subjektů údajů. Ke zpracování osobních údajů za účelem plnění Smlouvy o SEM dochází především ve formě shromažďování a zaznamenání osobních údajů, ukládání a strukturování osobních údajů, vyhledávání, používání a vymazávání osobních údajů a ve formě předávání osobních údajů ŘSD.

Jak zpracovávané osobní údaje chráníme?

Při zpracování osobních údajů vždy vycházíme z požadavků účinných právních předpisů, zejména  GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Adaptační zákon“). Veškeré shromážděné a dále zpracovávané osobní údaje jsou chráněny před jejich náhodným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, pozměněním nebo zpřístupněním třetí osobě. K ochraně zpracovávaných osobních údajů máme implementována a dodržujeme vhodná technická a organizační opatření, zejména jsou všichni naši zaměstnanci a smluvní partneři, kteří se podílí na zpracování osobních údajů, zavázáni povinností mlčenlivosti a máme interně nastaveny procesy pro zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti našich systémů. Zpracovávané osobní údaje nepředáváme do třetího státu ani mezinárodní organizaci.

Jaký je účel a právní titul zpracování osobních údajů?  

Osobní údaje shromážděné v rámci projektu SEM jsou obecně zpracovávány za účelem řádného provozování SEM, především pro účely registrace, vyměření, výběru a vymáhání mýtného, kaucí a souvisejících poplatků za užívání zpoplatněných pozemních komunikací, a to v souladu následujícími právními tituly:

 • plnění Smlouvy o SEM;
 • splnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 470/2012 Sb.;
 • splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ŘSD jako smluvní strana Smlouvy o SEM v souvislosti s výběrem mýtného pověřeno;
 • plnění dohod o podmínkách následného placení uzavřených ŘSD s provozovateli vozidel (subjekty údajů);
 • souhlas subjektů údajů (při používání Mobilní aplikace a při povolení souborů cookies).

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané v rámci projektu SEM nepoužíváme k jiným účelům a nezpracováváme jiným způsobem než v souladu se Smlouvou o SEM.

Osobní údaje našich dodavatelů a odběratelů shromažďované mimo projekt SEM zpracováváme na základě právních titulů plnění smlouvy uzavřené s daným subjektem údajů a plnění povinností stanovených právním řádem (zejména právními předpisy upravujícími účetnictví a daně).

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje shromažďované v rámci projektu SEM jsou naší společností zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Časovým omezením doby zpracování osobních údajů je okamžik, kdy nastane poslední z následujících skutečností:

 • ukončení Smlouvy o SEM, případně navazující smlouvy uzavřené mezi naší společností a ŘSD (resp. ukončení vykonávání činností na základě těchto smluv);
 • ukončení smluvního vztahu uzavřeného mezi ŘSD a subjektem údajů v rámci SEM, resp. uplynutí promlčecí doby pro možné uplatnění nároků smluvních stran z tohoto smluvního vztahu;
 • uplynutí povinné doby archivace dokumentů obsahujících osobní údaje dle platných právních předpisů.

Osobní údaje shromažďované za jiným účelem jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem nebo odběratelem (resp. do uplynutí promlčecí doby pro možné uplatnění nároků smluvních stran z tohoto smluvního vztahu), vždy však nejméně po nezbytnou dobu stanovenou právními předpisy.

Komu mohou být osobní údaje předány?

Zpracovávané osobní údaje mohou být předány:

 • orgánům státní správy, v případech stanovených právními předpisy;
 • osobní údaje zpracovávané v rámci plnění Smlouvy o SEM rovněž dalším subjektům participujícím na provozování SEM, tj. zejména našim poddodavatelům (ti jsou vždy zavázáni k ochraně zpracovávaných osobních údajů v alespoň shodném rozsahu jako naše společnost).

Webové stránky a Mobilní aplikace

V rámci Mobilní aplikace, webových stránek naší společnosti dostupných na doméně  czechtoll.cz a webových stránek projektu SEM dostupných na doméně mytocz.eu používáme tzv. cookies a nástroje Google Analytics, a to zejména za účelem zkvalitnění obsahu webových stránek, měření jejich návštěvnosti, cílení reklamy a přizpůsobení jejich zobrazení konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě výše uvedených webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies cíleně nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili na našich webových stránkách souhlas.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé typy cookies jsou omezeny trváním relace, tj. existují pouze po dobu do vypnutí webového prohlížeče a následně jsou automaticky odstraněny. Jiné typy cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem (podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče). Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak učiníte, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského komfortu. Soubory cookies používáme vždy v souladu s požadavky účinných právních předpisů, zejména GDPR a Adaptačního zákona.

V rámci Mobilní aplikace používáme mimo jiné i přistup k fotoaparátu, galerii a lokálnímu úložišti Vašeho mobilního zařízení z důvodu vkládání nezbytných příloh v rámci vybraných procesů SEM (zejména při registraci vozidel), a to výhradně na základě Vašeho souhlasu poskytnutého v průběhu instalace Mobilní aplikace. Veškeré přílohy odesílané z Vašeho mobilního zařízení jsou uživatelsky řízené, tzn. Mobilní aplikace z úložiště neodesílá žádná data na pozadí, pokud uživatel v rámci standardního užívání Mobilní aplikace taková data neposkytne.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů naší společností, obraťte se na Pověřence pro ochranu osobních údajů na následujících kontaktních údajích:

JUDr. Jakub Jeřábek
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
doručovací adresa: CzechToll s.r.o., Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
e-mail: jakub.jerabek@czechtoll.cz
telefonní číslo: + 420 248 248 888

Jak můžete uplatnit svá práva garantovaná GDPR?

Podle GDPR jste oprávněni uplatnit ve vztahu k ŘSD jako správci osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozováním SEM následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů. Dále jste oprávněni vznést námitky proti zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů za účelem plnění Smlouvy o SEM je naše společnost pouze v postavení zpracovatele zpracovávaných osobních údajů.

V ostatních případech zpracování osobních údajů, kdy je naše společnost v postavení správce osobních údajů (tj. při zpracování osobních údajů našich dodavatelů a odběratelů a kontaktních osob), jste oprávněni uplatnit právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů nebo vznést námitky proti zpracování osobních údajů přímo u naší společnosti. Rovněž můžete přímo u naší společnosti odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli (Mobilní aplikace, použití cookies).

Práva garantovaná GDPR můžete uplatnit u naší společnosti následujícími způsoby:

 • podáním v listinné formě s vlastnoručním úředně ověřeným podpisem žadatele doručeným na následující adresu: CzechToll s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7;
 • podáním v elektronické formě se zaručeným elektronickým podpisem žadatele doručeným na adresu elektronické pošty jerabek@czechtoll.cz;
 • podáním v elektronické formě doručeným do datové schránky společnosti CzechToll s.r.o., ID datové schránky 4jsnv78.

Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů společností byly porušeny právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto Zásady jsou platné a účinné ode dne 18.10.2019

CzechToll s.r.o.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital