Systém Elektronického Mýtného

1. prosince 2019 uvedla Česká republika do provozu nový systém elektronického mýtného od konsorcia společností SkyToll a CzechToll. Celosvětově první generační obměna mýtného systému se uskutečnila za plného provozu původního systému, a to bez dopravních omezení. Díky novému satelitnímu systému klesnou provozní náklady státu na výběr mýtného na třetinu. Investice do nového mýtného systému se tak státu vrátí formou významných úspor za provoz a zvýšeného výběru mýtného na nově zpoplatněných silnicích I. třídy v celkové délce 867 km již v prvním roce provozu.

V České republice je v současné době zpoplatněno více než 2 400 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Povinnost platit mýtné se vztahuje na vozidla s hmotností nad 3,5 tuny.

Konsorcium společností SkyToll a CzechToll navrhlo, vybudovalo a uvedlo do provozu kompletní a plně funkční elektronický mýtný systém za pouhých 14 měsíců od podpisu smlouvy.

TECHNOLOGIE

Naše řešení elektronického výběru mýtného je založeno na satelitní technologii; zaznamenává tedy polohu vozidla prostřednictvím elektronického zařízení přijímající signály systémů pro satelitní určování polohy, jako je známý systém GPS. Tato technologie výběru mýtného poskytuje maximální flexibilitu systému pro zvládnutí budoucího nárůstu objemu nákladní dopravy a rozšiřování silniční sítě.

Systém elektronického mýtného společností CzechToll a SkyToll využívá hybridní elektronická zařízení integrující následující technologie:

  • satelitní technologii pro určování polohy – zabezpečuje sběr údajů o využívání zpoplatněných úseků silnic a dálnic
  • GSM/GPRS technologii pro komunikaci v rámci mobilních sítí – slouží pro přenos údajů mezi elektronickým zařízením a dalšími informačními subsystémy v rámci systému elektronického mýtného
  • mikrovlnnou DSRC technologii pro komunikaci na krátké vzdálenosti – kontrola platících subjektů v rámci procesu kontroly výběru mýtného

Satelitní mýtný systém je plně připraven k interoperabilitě nejen se zeměmi bezprostředně sousedícími s Českou republikou, ale splňuje také veškeré požadavky Evropské elektronické mýtné služby založené na principu „jedna smlouva – jedno elektronické zařízení – více mýtných systémů“. Díky použité technologii dokáže rychle a flexibilně implementovat nadcházející změny a pravidla Evropské unie v oblasti celoevropské dopravní politiky.

FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU

Systém elektronického mýtného je složitý informačně-komunikační technologický komplex, který se skládá z několika informačních subsystémů a z řady specifických aplikací, které zajišťují všechny provozní procesy spojené s výběrem mýtného a kontrolou výběru mýtného. Vozidla, na která se výběr mýtného vztahuje, musí být před vjezdem na zpoplatněné úseky zaregistrována do elektronického systému, a zároveň musí být vybavena správně nainstalované elektronické zařízení. Tu musí mít vozidla dopravců i v současné době, kdy je mýtný systém založený na mikrovlnné technologii. Pro dopravce tak neznamená přechod na nový systém žádnou zásadní komplikaci – starou „mikrovlnnou“ jednotku pouze vymění za novou. Elektronické zařízení bude dopravcům propůjčena proti složení kauce, stejně tak jako doposud. Elektronického zařízení obsahuje aktuální geografické informace o úsecích silnic a dálnic, které podléhají mýtné povinnosti, a umožňuje jejich detekci (tzv. GEO model). Během jízdy sleduje informace o poloze vozidla pomocí globálního navigačního satelitního systému a porovnává je s údaji uloženými v GEO modelu. Ve chvíli, kdy algoritmus elektronického zařízení zaznamená jízdu vozidla po zpoplatněném úseku, vytvoří v souladu s platnou legislativou záznam o této skutečnosti, tzv. mýtnou událost. Mýtné události jsou pomocí technologie GSM/GPRS odesílány do centrálního informačního systému, kde se na základě údaje o délce a typu použitého úseku a příslušné sazby mýtného pro danou kategorii motorového vozidla vypočítá cena mýtného.

KONTROLA VÝBĚRU MÝTA

Kontrolu výběru mýtného zabezpečuje provozovatel systému ve spolupráci s Celní správou. Mikrovlnná (DSRC) technologie elektronického zařízení umožňuje komunikaci se speciálním subsystémem zajišťujícím kontrolu výběru mýtného. Zabezpečuje také kontrolu plnění povinnosti úhrady mýtného a dalších povinností vyplývajících ze zákona o pozemních komunikacích, dokumentaci mýtných incidentů a řešení mýtných přestupků. Kontrolní stanice nebo hlídková vozidla vytvoří záznam o průjezdu vozidla, který obsahuje údaje z elektronického zařízení, fotografie, laserovým systémem zjištěnou kategorii vozidla a počet náprav. Záznam se následně v aplikaci na to určené kontroluje a dochází ke kontrole údajů získaných kontrolní stanicí s údaji evidovanými v centrálním systému. Zjištěné nesrovnalosti (tzv. mýtné incidenty), které zachytí, se automaticky odesílají do centrálního registru, kde jsou roztříděny a opětovně prověřeny. Potvrzené incidenty jsou klasifikovány jako mýtné přestupky, řešené dále v souladu s platnou legislativou.

© 2024 CzechToll
Design by KRAFT digital